Terapi: Självkänsla

Självkänsla handlar om vår känsla inför oss själva, relationen jag har till mig själv. En negativ självkänsla kännetecknas ofta av:

  • En inre kritisk monolog med negativa tankar om mig själv
  • Oro för att inte duga
  • Jakt på yttre bekräftelse
  • Svårigheter att handskas med känslor av misslyckande och otillräcklighet
  • Dålig förmåga att trösta sig själv
  • Svårighet att sätta gränser 

God självkänsla innebär att man ser på sig själv med accepterande ögon och vågar stå upp för sig själv i tillvaron. Med en bra självkänsla tycker man om sig själv och har en positiv bild av sig själv. En god självkänsla fungerar som ett psykiskt immunförsvar, så att vi även efter en hård törn i livet kan återvända till inre balans. Om självkänslan känns svag kan vi ta hjälp av terapi.

Bakgrund till negativ självkänsla

Vi bygger upp vår självkänsla redan som barn utifrån hur vi blir sedda och bemötta av de viktiga personerna i våra liv. Processen kallas spegling och innebär att vi uppfattar oss själva när vi ser oss reflekterade i andras ögon. Problemet är att små barn tror att de själva är orsak till det som händer dem. När t ex en förälder på grund av egna svårigheter upprepat inte orkar möta ett barns behov så uppfattar barnet att det inte duger eller att det är något fel på honom/henne. Allt detta byggs in omedvetet i vår inre självbild.

Att uppleva sig älskad, sedd och accepterad som man är av närstående är viktiga faktorer för att utveckla en god självkänsla. Även personer i omvärlden som förskolepersonal, kamrater och mor-och farföräldrar kan ha stark påverkan på barns självkänsla.

Att bygga upp självkänslan

Ett första steg i terapin för stärkt självkänsla är att utforska och medvetandegöra hur man lägger krokben för sig själv. Utifrån vilka behov som finns kan sedan olika metoder väljas. KBT kan användas för att vända negativa tankar och beteenden mot självbekräftelse och positiva tankar om sig själv. Den som har en stark ”inre kritiker” som beteendemönster kan vara hjälpt av Psykosyntes för att istället utveckla en ”inre supporter” som stöttar kärleksfullt i tillvaron. Det är fullt möjligt att reparera negativa självbilder och skapa en god självbild med bl. a. Symboldrama som metod. Vi kan också utveckla relationen till oss själva genom att utveckla nya förmågor såsom att lyssna på oss själva och visa självrespekt. I arbetet med självkänsla integrerar jag olika terapiformer.

Scroll to Top